MITÄ ON COACHING ELI ”KOUTSAUS” ?


LYHYESTI SANOTTUNA:

Koutsaus on tavoitteellista yksilöllistä valmennusta. Sen tarkoituksena on auttaa asiakasta ottamaan käyttöön hänellä jo olemassa olevat voimavarat ja taidot, joita hän tarvitsee oman elämänsä tai työnsä tavoitteiden saavuttamiseksi.  Tällaisia tunnistettavia ja hyödynnettäviä resursseja ovat mm. tiedot, taidot, tunne, uskomukset ja asenteet sekä motivaatio ja tahto.

Koutsaus auttaa asiakasta löytämään uusia mahdollisuuksia, selkeyttämään tavoitteitaan ja varmistamaan niiden saavuttamisen. Se edistää myös hänen henkilökohtaista kehittymistään.

Koutsauksessa  hahmotetaan yhdessä niin asiakkaan ajattelu- ja toimintapoja kuin tavoitteiden saavuttamista hidastavia häiriötekijöitäkin. Koutsi auttaa asiakasta terävöittämään omaa ajatteluaan ja toimintaansa sekä suunnittelemaan ja käynnistämään tavoitteiden saavuttamista edesauttavia toimintastrategioita.  Koutsauksen avulla asiakas pystyy keskittymään olennaiseen ja olemaan siten tuloksellisempi ja säästämään energiaansa. Samalla lisääntyy asiakkaan hyvinvointi, työn ja elämän ilo.

 Lopputuloksena saadaan aikaan kirkastuneita tavoitteen asetteluja, harkittuja suunnitelmia ja päätöksiä, uusia näkökulmia, oivalluksia, oppimista sekä syvempää itsetuntemusta ja kehitystä.

Koutsauksessa on erilaisia muotoja, jotka vastaavat asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin:

a) TYÖELÄMÄKOUTSAUS
- Asiakkaina yleensä organisaatioiden johto- tai avainhenkilöitä ja yrittäjiä
- Koutsauksessa analysoidaan ja kehitetään:

b) HENKILÖKOHTAINEN TAI URAKOUTSAUS
- Ajatuksiasi siitä, mitä on sinulle hyvä elämä ja sen tavoitteet, miten ratkaiset hyvän elämäsi tiellä olevia ongelmia ja miten löydät omat voimavarasi ja tiesi merkityksellisen ja onnellisen elämään
- Miten suunnittelet ja toteutat ammatillisen urasi osana hyvän elämän rakentamista

MITEN KOUTSAUS TOTEUTETAAN?
Koutsaustapaamiset; 1-1,5 tuntia n. 3-4 viikon välein (sopimuksen mukaan). Välijaksolle sovitaan usein kehittämistehtäviä, joista keskustellaan puhelimitse tai sähköpostilla.


ENEMMÄN KOUTSAUKSESTA:

Coaching eli ”koutsaus” on viime aikoina myös Suomessa nopeasti laajentunut palvelu, jolla kehitetään asiakkaan työssä ja omassa elämässä tarvitsemia osaamisia, taitoja ja vahvuuksia sekä ratkaistaan työtä ja elämää hankaloittavia ongelmia.  Koutsauksen vahvuus on siinä, että se on ”täsmäkehittämistä”; se kohdentuu asiakkaan erityisesti tarvitsemiin ajattelu- ja toimintatapoihin; esim. johtamistaitoihin, oman työn hallintaan ja kehittämiseen, oman elämän suunnitteluun ja rakentamiseen.

Koutsauksesta on monenlaisia määrittelyjä, joille on yhteistä se, että se auttaa vapauttamaan ihmisen sisäisiä potentiaaleja, kohdentuu vahvuuksiin ja johtaa kohti uusia tavoitteita ja toimintoja.

”Koutsi” on keskustelukumppani, joka kuuntelee aktiivisesti ja asettaa kysymyksiä, jotka auttavat asiakasta kirkastamaan tavoitteitaan ja etenemään niitä kohti. ”Koutsi” ei anna valmiita vastauksia tai ratkaisuja, vaan auttaa asiakasta pohtimaan tilannettaan eri näkökulmista ja löytämään itse sopivat ratkaisut. Päämääränä on asiakkaan voimaannuttaminen ja vastuullistaminen toteuttamaan asioita, jotka toteuttavat yhdessä sovitut tavoitteet.

Koutsauksen perushaaste on asiakkaan eteneminen itselleen motivoivimmalla ja soveliaimmalla tavalla: miten asiakas onnistuu parhaiten toteuttamaan tavoitteensa? Taustalla ovat eettiset periaatteet (kansainvälisten coaching -järjestöjen laatimat).

Koutsaus sisältää erilaisia muotoja, jotka vastaavat asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin:

a) TYÖELÄMÄKOUTSAUS

Koutsaus on strukturoitua tavoitteellista työskentelyä. Siinä tähdätään valmennettavan yksilön ja organisaation kokonaisvaltaiseen kehitykseen vahvistamalla asiakkaan suoriutumiskykyä ja päivittämällä toimintatapoja.

Koutsaus perustuu kolmikanta -periaatteelle: siinä kohtaavat asiakkaan, koutsin sekä organisaation näkökulmat ja odotukset. Maksajana toimii usein organisaatio, jonka kehittämisnäkymät ja -odotukset otetaan prosessin alussa huomioon.

Johdon koutsaus on osoittautunut tehokkaaksi johtamisen kehittämis-välineeksi. Mm. Johtamistaidon opiston tutkimuksessa johtajat arvioivat koutsauksen tehokkaimmaksi kehittämismuodoksi suhteessa (työnohjaukseen ja) perinteiseen koulutukseeen (Kauppalehti 2007). Koutsaus täydentää merkittävästi perinteistä johtamiskoulutusta, kursseja, koska se perustuu johtajan yksilöllisiin tarpeisiin.

Organisaatiot, joiden henkilöstö tekee yhteistyötä koutsin kanssa, saavuttavat yleensä konkreettisia parannuksia yksilötasolla (mm. yhteistyö paranee, sitoutuminen ja työtyytyväisyys kasvavat, erilaiset ristiriitatilanteet vähenevät) ja yhteisötasolla (mm. tuottavuus, laatu ja tulos kohenevat, asiakastyytyväisyys paranee ja organisaation tahtotila vahvistuu).

Koutsaus on henkilökohtaisen kehittymisen työkalu. Sen avulla asiakas:

Koutsauksessa johtaja/yrittäjä voi keskustella ammatillisen ja neutraalin kumppanin kanssa luottamuksellisesti kaikesta, mistä ei voi keskustella alaisten, kollegojen tai yhteistyökumppaneiden kanssa. Johtaja on usein yksin ajatuksineen ja päätöksineen. Koutsauksessa on hyvä tilaisuus keskustella myös omasta urakehityksestä.

Koutsauksen työrakenteet ja –menetelmät vaihtelevat: tapaamiset (yleensä 7-10, mielellään n. 3 viikon välein), puhelin, sähköposti, välitehtävät – puhuminen, kirjoittaminen, itsearvioinnit, muu toiminta. Koutsauksen tuloksia seurataan, arvioidaan ja sopimuksen mukaan raportoidaan tilaajalle/maksajalle.

b) HENKILÖKOHTAINEN TAI URAKOUTSAUS

Henkilökohtainen koutsaus (life coaching) antaa tukea elämän suunnittelussa, muutos- ja kriisitilanteissa, ratkaisujen löytämisessä. Sen avulla asiakas rakentaa tavoitteellisuutta ja voimavaroja elämäänsä, rikastaa itsetuntemustaan ja –luottamustaan.

Pohdittavia kysymyksiä ovat mm:

Urakoutsaus (carreer coaching) on kehittymisprojekti henkilöille, jotka ovat halukkaita muutoksiin omassa työssään ja elämässään ja/tai kehittämään ammatillista uraansa. Koutsaus auttaa tarkentamaan tavoitteita, lisäämään itseluottamusta ja energiaa sekä kehittämään vuorovaikutusta esimiehen, läheisten, ym. avainhenkilöiden kanssa.

Pohdittavia kysymyksiä ovat mm:

Onnistunut urasuunnittelu ja sen toteuttaminen tuottaa tasapainoa elämässä, motivaatiota ja iloa työssä. Niiden saavuttamiseksi sinun täytyy tuntea itsesi ja potentiaaliset vahvuutesi sekä haluamasi tavoitteet ja sopivat toimintastrategiat. Koutsi auttaa sinua laatimaan ja toteuttamaan henkilökohtaisen kehitysprojektisi. Hän auttaa sinua jäsentämään ajatuksiasi, tekemään mielekkäitä suunnitelmia, ratkaisemaan ongelmiasi ja lähtemään liikkeelle ammatillisella kehityspolullasi.

Henkilökohtainen ja urakoutsaus sisältää noin  3-7 tapaamista, yksilöllisten tarpeiden mukaan (1-2 tuntia kerrallaan). Se sisältää mm:

 Seuranta ja koutsaus 2-6 kuukauden kuluttua