TYÖKOKEMUKSENI

Yrittäjä 4/2005, työyhteisövalmennus (toiminnan laatu ja työhyvinvointi), työnohjaus, coaching, koulutus, psykoterapia

Projektipäällikkö, Mahdollisuuksien talo –työhyvinvointiprojekti, Tampereen yliopiston Kauppakorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos 1/2006 - 12/2007

 • työyhteisöjen hyvinvoinnin kartoitus ja valmennus yrityksen tarpeisiin räätälöidyin menetelmin (20 organisaatiota eri toimialoilta; yksityiseltä ja julkiselta sektorilta)
 • projektin hallinta

Toimialajohtaja,Tampereen aikuiskoulutuskeskus 1/2003 - 3/2005

 • tulosvastuullinen työuralle valmennus –toimialan johtaminen (n. 40 alaista):
  ohjaava koulutus, ammatillinen kuntoutus, maahanmuuttajakoulutus, työyhteisöjen kehittäminen
 • sisälsi ohjauksen ammattilaisten, työnohjaajien, organisaatioiden, johdon koulutusta ja valmennusta; esim. laadun ja työyhteisön kehittäminen, tiimitoiminnan ja yhteistoiminnallisen työotteen kehittäminen, osaamiskartoituksia, JET-koulutuksessa henkilöstöjohtamista

Rehtori, Työvoimaopisto/Työministeriö 3/1997- 12/2003

 • kokonaisvastuu työvoimaopiston johtamisesta
 • koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen; useita johdon koulutusohjelmia, laadun arvioinnin ja kehittämisen koulutuksia (EFQM), toimivuuden ja työprosessien analysointi ja kehittäminen –koulutuksia, tuotteistus- ja palvelusitoumus –koulutuksia, strategisen johtamisen (BSC) koulutuksia, osaamisen johtaminen –koulutuksia, benchmarking-koulutuksia, dialogivalmennusta, tiimivalmennusta, ohjaustyön uudet menetelmät –koulutuksia, kouluttajakoulutusta, työnohjauskoulutusta, työvoimaneuvojien PD –koulutusohjelmat (40 ov)

Koulutussuunnittelija, Työvoimaopisto/Työministeriö 3/1996 – 2/1997

 • Laatukoulutuksen suunnittelu ja toteutus työhallinnon eri organisaatiotasoille

Yksikönpäällikkö, Hämeen työvoimapiiri 10/1993 – 3/1996

 • Työvoimapalvelujen ja alueen työvoimatoimistojen henkilöstön kehittäminen ja hallinnointi

Ammatinvalintapsykologi, Nokian työvoimatoimisto 1981-1987 ja Tampereen työvoimatoimisto 1979-1981

Em. työsuhteiden aikana seuraavissa tehtävissä (virkavapaalla):

 • Tutkija, Orienta-Konsultit 1/1991 - 10/1991 ja 5/1992 - 9/1993 (Aikuisten ohjausmenetelmien kehittäminen)
 • Projektisihteeri, Suomen Psykologiliitto 1/1990 - 12/1990 (Erikoispsykologi –koulutuksen ja –tutkinnon suunnittelu)
 • Kurssinjohtaja, Tampereen yliopiston täydennynskoulutuskeskus 3/1989 – 12/1989 ja 10/1991 - 4/1992 (Takaisin työelämään kurssi akateemisille naisille ja Muuttuvan työelämän kurssi akateemisille työttömille)

Terveyskeskuspsykologi, Outokumpu-Polvijärvi kansanterveystyön kuntainliitto 8/1976 - 2/1979

Koulukuraattori, Outokummum kaupunki 8/1975 - 2/1976

Assistentti, Jyväskylän yliopiston psykologian laitos 1/1975 – 5/1975


Muuta arvokasta kokemusta:

Työnohjaajana toimiminen (mm. peruskoulun rehtorit, kriminaalihuollon johtoryhmä, kotipalvelu, mielenterveyskuntoutujien hoitokoti ja asumispalvelu)

Coachina toimiminen (asiakkaina mm. teollisuusyritysten esimiehiä, yrittäjiä, aikuiskoulutuksen asiantuntijoita)

Laatukeskuksen kouluttama laatukilpailuarvioija

 • Suomen Laatupalkintokilpailun arvioija v. 2002,
 • VM:n ja Laatukeskuksen Best Practice –kilpailun arvioija v. 2002
 • Työministeriön laatubonuspalkinnon arvioija v. 2001 ja 2002

 Henkilöstökoulutuksen toteuttaja:

 • Erilaista työyhteisöjen kehittämiskoulutusta ja konsultointia (toimivuus, yhteistoiminnallinen työote, työhyvinvointi)
 • Tiimikoulutus ja tiimivalmennus
 • Johdon koulutusohjelmat, benchmarking-koulutus, osaamisen johtaminen
 • Opinto-ohjaajien ja aikuiskouluttajien koulutuksia ohjausmenetelmistä  
 • Työvoimaneuvojien koulutuksia ohjauksellisesta työotteesta   
 • Työhallinnon ja yhteiteistyökumppaneiden koulutuksia moniammatillisesta yhteistyöstä  
 • Työnohjaus- ja konsultointi-koulutus, ohjausmenetelmäkoulutus (mm. 10 ov Ohjauksen ulottuvuudet –koulutus; Sosiodynaamisten ohjausmenetelmien koulutusta erilaisille ryhmille, Konsultatiiviset työ- ja ohjausmenetelmät –koulutus)
 • Ammatillisen Opettajakorkeakoulun 2-vuotisen laadunkehittämisprojektin koulutus ja tiimikonsultointi 2001-2002
 • Ammatillisten oppilaitosten opettajien koulutusta (Aikuisen oppiminen, HOPS:n laadinta) 1991-1992
 • Ammatillisten oppilaitosten kehittämiskonsultointi
 • Työnohjaajana toimiminen (myös johdon työnohjauskokemusta)
 • Osaamiskartoitukset työyhteisöissä sekä osaamiskartoituskoulutusta organisaatioille ja aikuiskouluttajille


Kansainvälistä projektikokemusta:

 • Venäjän ammatinvalinnanohjausjärjestelmän kehittäminen/team leader Maailmanpankin rahoittamassa projektissa 1995-1996
 • Työvoimatoimiston palvelujen, laadun ja henkilöstökoulutuksen kehittäminen Liettuassa, ek. Panevezysin työvoimatoimistossa; lähialueyhteistyö 1997–2002
 • Viron saariston (Saarenmaa ja Hiidenmaa) ammatinvalinnanohjausjärjestelmän ja –menetelmien kehittäminen, henkilöstökoulutus (koulujen ja muiden organisaatioiden ohjaushenkilökunta); Phare-projekti 2003